Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa, T. 1, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHỐNG PHA ĐINH TRONG THÔNG TIN VÔ TUYẾN DƯỚI NƯỚC

Phan Thanh Minh

Tóm tắt


Thông tin dưới nước cùng với các ứng dụng của nó là một lĩnh vực nghiên cứu đã, đang được phát triển nhanh chóng và mở rộng trong nhiều lĩnh vực. Có hai cách thiết lập việc trao đổi thông tin giữa các thiết bị dưới nước: Cách thứ nhất là kết nối bằng cáp giữa máy phát và máy thu, cách này bảo đảm chất lượng tín hiệu tốt và giảm thiểu những tác động không mong muốn của môi trường; nhưng chi phí cho việc triển khai bảo đảm liên lạc cao, công tác bảo quản và bảo dưỡng khó khăn. Cách thứ hai là thiết lập thông tin giữa các thiết bị bằng cách sử dụng nước như một môi trường truyền dẫn tín hiệu và kênh thông tin vô tuyến dưới nước như vậy được gọi là kênh thủy âm. Tuy nhiên, nhược điểm lớn của thông tin vô tuyến dưới nước đó là hiện tượng đa đường, các tia sóng phản xạ từ mặt nước và đáy biển tới điểm thu lệch pha so với đường truyền thẳng gây ra tăng giảm tín hiệu hay còn gọi là pha đinh. Nội dung bài báo sẽ trình bày phương pháp chống pha đinh sử dụng bộ điều chỉnh cân bằng đối với hệ thống thông tin vô tuyến dưới nước.    

Toàn văn: PDF