Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa, T. 1, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THÍ ĐIỂM HỢP TÁC HÓA NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA NHỮNG NĂM 1977-1978

Nguyễn Thị Nguyệt

Tóm tắt


Giai đoạn 1977-1978 Khánh Hoà là một phần của tỉnh Phú Khánh, là địa phương ven biển có nhiều tiềm năng về nông nghiệp nhưng còn phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, phần lớn diện tích trong tỉnh bị hạn đe dọa, năng suất cây trồng còn thấp, sản phẩm hàng hóa ít. Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa nông nghiệp ở Khánh Hoà đã đạt được những thành công đáng trân trọng. Ở bài viết này chúng tôi muốn tập hợp, đánh giá và tổng kết lại hoạt động thí điểm phong trào hợp tác hoá nông nghiệp ở Khánh Hoà trong những năm 1977-1978. Qua đó để hiểu được tác dụng to lớn của phong trào hợp tác hoá nông nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.    

Toàn văn: PDF