Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa, T. 1, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

QUỐC TẾ CỘNG SẢN VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM – NHỮNG GIÁ TRỊ CÒN MÃI

Nguyễn Khắc Trinh

Tóm tắt


Tháng 3-1919, tại Mátxcơva, V.I.Lênin và các tổ chức cách mạng của giai cấp công nhân các nước đã thành lập Quốc tế III (Quốc tế Cộng sản). Việc thành lập Quốc tế Cộng sản (QTCS) là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử thế giới thế kỷ XX và ghi một mốc son chói lọi trong lịch sử phát triển của phong trào cách mạng thế giới. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập QTCS, một lần nữa chúng ta hãy nhìn nhận và đánh giá lại những giá trị và đóng góp của QTCS đối với cách mạng Việt Nam từ thế kỷ XX đến nay    

Toàn văn: PDF