Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa, T. 1, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT CÁCH TIẾP CẬN GIẢNG DẠYHỌC PHẦN KHÔNG GIAN TOPO

Lưu Xuân Thắng

Tóm tắt


Không gian topo là một nội dung quan trọng của Giải tích hiện đại. Xét trong chương trình Toán học bậc đại học, nó liên quan mật thiết đến nhiều khái niệm trong đó có sự hội tụ và hàm liên tục. Đó là những khái niệm quan trọng được trình bày trong các học phần như Giải tích hàm một biến số, Giải tích hàm nhiều biến số cũng như Giải tích phức. Do đó, hầu hết các kết quả của không gian này là tổng quát hóa trên các không gian cụ thể. Trong bài viết này, cách tiếp cận trong giảng dạy học phần Không gian topo theo hướng từ không gian các số thực sẽ được phân tích. Các ví dụ điển hình và một số thảo luận cũng được trình bày    

Toàn văn: PDF