Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 03 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Trần Văn Duy

Tóm tắt


Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Nó là cơ quan đại diện cho nhân dân, thay mặt nhân dân thực thi quyền lực nhà nước. Sự đại diện đó thể hiện một cách trực tiếp thông qua những Đại biểu Quốc hội. Đó là những công dân ưu tú, đuợc nhân dân cả nước tín nhiệm bầu ra, là những đại biểu chân chính của nhân dân. Họ là những người thay mặt nhân dân ở cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và là cầu nối quan trọng giữa chính quyền và nhân dân. Đảm nhiệm những vai trò quan trọng như vậy, mọi hoạt động của Đại biểu Quốc hội đều thể hiện ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề chính trị cũng như đời sống nhân dân. Vậy những Đại biểu Quốc hội hiện nay đã và đang làm những gì với vị trí của mình, để hiểu rõ hơn vấn đề này cũng như thử tìm ra những giải pháp giúp hoạt động của Đại biểu Quốc hội có hiệu quả hơn. Do đó, cần có những nghiên cứu đánh giá hoạt động của Đại biểu Quốc hội và sự cần thiết xây dựng các tiêu chí đánh giá hoạt động của Đại biểu Quốc hội trong thời gian tới.


Toàn văn: PDF