Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 03 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TIẾP NHẬN PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ TỪ HIỆP ĐỊNH TRIPS: TRƯỜNG HỢP TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM

Nguyễn Ngọc Thanh Hà

Tóm tắt


Tiếp nhận pháp luật từ luật quốc tế cần có sự đồng thuận các yếu tố văn hóa xã hội tại quốc gia tiếp nhận. Thực tiễn những giới hạn và khó khăn của việc áp dụng luật sở hữu trí tuệ (SHTT) tại Trung quốc (TQ) và Việt Nam (VN), phản ảnh sự xung đột quyền lợi giữa các nước phát triển và nước tiếp nhận pháp luật, những bất đồng của môi trường tiếp nhận và thực chất của việc áp đặt luật SHTT của các nước có nền công nghiệp và kỹ nghệ tiên tiến, thông qua hiệp định TRIPS.


Toàn văn: PDF