Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 03 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Phạm Thị Hồng Mỵ

Tóm tắt


Quyền sở hữu trí tuệ (quyền SHTT) là tài sản vô hình, có giá trị to lớn, thu hút các nhà đầu tư trực tiếp trong cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia hiện nay. Việc thực thi quyền SHTT được xem là bài toán khó, cần phải giải quyết để góp phần bảo hộ cũng như khai thác loại hình tài sản này. Để làm được điều đó, cần thiết phải xây dựng chiến lược thực thi quyền SHTT.


Toàn văn: PDF