Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 03 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HOÀN THIỆN KHÁI NIỆM NHÃN HIỆU TRONG LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2005 ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2009 DƯỚI GÓC ĐỘ LUẬT SO SÁNH

Nguyễn Thanh Tùng

Tóm tắt


Nhãn hiệu là một trong những đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp và rất có giá trị của chủ thể kinh doanh. Mặc dù Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam đã đưa ra khái niệm về nhãn hiệu, song khái niệm này trên thực tế đã bộc lộ những bất cập nhất định, ảnh hưởng tới việc đảm bảo quyền lợi cho chủ thể quyền. Thông qua việc so sánh, phân tích, đánh giá khái niệm nhãn hiệu theo Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam và quy định về nhãn hiệu trong pháp luật của một số quốc gia phát triển lẫn các điều ước quốc tế cũng như thực tiễn thi hành, tác giả đưa ra quan điểm của mình để hoàn thiện khái niệm về nhãn hiệu trong Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam.


Toàn văn: PDF