S. 03 (2017)

Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 03/2017

Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 03/2017

Mục lục

Bài viết

HÒA GIẢI TRANH CHẤP DÂN SỰ Ở CƠ SỞ - TỪ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt PDF
Phan Vĩnh Tuấn Anh 1
MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI TÒA ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ Tóm tắt PDF
Trần Việt Dũng 10
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI Tóm tắt PDF
Trần Văn Duy 18
TIẾP NHẬN PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ TỪ HIỆP ĐỊNH TRIPS: TRƯỜNG HỢP TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Thanh Hà 28
BÀN VỀ MỘT SỐ HỌC THUYẾT VÀ BẢN CHẤT PHÁP LÝ CỦA BẢO LƯU ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ Tóm tắt PDF
Đỗ Quý Hoàng 36
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lê Huyền 49
NÂNG CAO TÍNH CẠNH TRANH, MINH BẠCH TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM – EU Tóm tắt PDF
Cao Đình Lành, Trần Thị Nhật Anh 57
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Tóm tắt PDF
Phạm Thị Hồng Mỵ 66
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ NHẬN CHÌM Ở BIỂN Tóm tắt PDF
Vũ Thị Duyên Thủy, Phạm Thị Mai Trang 76
PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC BẤT HỢP PHÁP TẠI NƯỚC NGOÀI Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Quỳnh Trang 88
HOÀN THIỆN KHÁI NIỆM NHÃN HIỆU TRONG LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2005 ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2009 DƯỚI GÓC ĐỘ LUẬT SO SÁNH Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Tùng 95